OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ZADNJEM TRILETJU DEVETLETKE

Kaj so izbirni predmeti?
Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Kaj učenec izbira?
Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
  •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje
Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja, šport za sprostitev, šport za zdravje) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Število skupin izbirnih predmetov
Glede na število učencev in oddelkov bomo v prihodnjem šolskem letu 2024-25 lahko predvidoma organizirali 30 skupin na matični šoli in 10 skupin na podružnični šoli.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Ocena iz glasbene šole se učencu ne vpiše v šolsko spričevalo.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

VLOGA: Prosnja-za-oprostitev-sodelovanja-pri-IP.docx      Prosnja-za-oprostitev-sodelovanja-pri-IP.pdf

Zamenjava izbirnega predmeta
Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Postopek izbora izbirnih predmetov

Učenci si lahko preberejo predstavitve v obliki zgibanke, ki je objavljena spodaj (za vsak razred posebej).
Izbor izbirnih predmetov za učence bodočega 7., 8., in 9. razreda, bo preko e-asistenta za starše od petka, 29. 3. 2024, do petka, 5. 4. 2024.  

Namen izbirnih predmetov je, da otroci z njimi izkažejo svoje želje, motive in potenciale, zato naj bo to izbor otrok in ne staršev. 

Skupine izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25  bodo objavljene predvidoma junija 2024.

Spodaj si v priponkah oglejte predstavitve predmetov za posamezne predmete za šolsko leto 2024/2025:

 Cerknica:

IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED

2024/2025

7 – RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

7 – SLOVENŠČINA – GLEDALIŠKI KLUB

7 – SLOVENŠČINA – LITERARNI KLUB

7 – SODOBNA PRIPRAVA HRANE

7 – ŠOLSKO NOVINARSTVO

7 – VERSTVA IN ETIKA I

7 – FILOZOFIJA ZA OTROKE – KRITIČNO MIŠLJENJE

7 – GLASBA – ANSAMBELSKA IGRA

7 – IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA, NOGOMET, GIMNASTIKA, ODBOJKA

7 – KMETIJSKA DELA

7 – LIKOVNO SNOVANJE I

7 – MATEMATIČNA DELAVNICA 7

7 – NEMŠČINA I

7 – OBDELAVA GRADIV – LES

7 – ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU

 

 

 

 

IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED

2024/2025

8 – OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI

8 – PLESNE DEJAVNOSTI – PLES

8 – RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

8 – RASTLINE IN ČLOVEK

8 – SLOVENŠČINA – LITERARNI KLUB

8 – ŠPORT ZA SPROSTITEV

8 – VERSTVA IN ETIKA II

8 – ZGODOVINA – ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA

8 – ETNOLOGIJA – KULTURNA DEDIŠČINA IN NAČIN ŽIVLJENJA

8 – FILMSKA VZGOJA

8 – GEOGRAFIJA – ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

8 – GLASBA – ANSAMBELSKA IGRA

8 – GLASBA – GLASBENI PROJEKT

8 – KEMIJA V OKOLJU

8 – KMETIJSTVO – SODOBNO KMETIJSTVO

8 – LIKOVNO SNOVANJE II

8 – NEMŠČINA II

IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED

2024/2025

9 – KMETIJSTVO – KMETIJSKO GOSPODARSTVO

9 – LIKOVNO SNOVANJE III

9 – NAČINI PREHRANJEVANJA

9 – NEMŠČINA 3

9 – OBDELAVA GRADIV – KOVINE

9 – RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

9 – RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

9 – RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI

9 – RETORIKA

9 – SLOVENŠČINA – GLEDALIŠKI KLUB

9 – SLOVENŠČINA – LITERARNI KLUB

9 – ŠPORT ZA ZDRAVJE

9 – TURISTIČNA VZGOJA

9 – VERSTVA IN ETIKA 3

9 – ETNOLOGIJA – KULTURNA DEDIŠČINA IN NAČIN ŽIVLJENJA

9 – FILMSKA VZGOJA

9 – GLASBA – ANSAMBELSKA IGRA

9 – KEMIJA V ŽIVLJENJU

 

 

 

 Grahovo:

IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED

2024/2025

7 – OBDELAVA GRADIV – LES

7 – PLESNE DEJAVNOSTI – PLES

7 – RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

7 – SODOBNA PRIPRAVA HRANE

7 – ŠPORT ZA ZDRAVJE

7 – VERSTVA IN ETIKA I

7 – LIKOVNO SNOVANJE I

7 – NEMŠČINA I

 

IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED

2024/2025

8 – RASTLINE IN ČLOVEK

8 – ŠPORT ZA ZDRAVJE

8 – TURISTIČNA VZGOJA

8 – VERSTVA IN ETIKA II

8 – ZGODOVINA – ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA

8 – LIKOVNO SNOVANJE II

8 – NEMŠČINA II

8 – OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI

8 – RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

 

IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED

2024/2025

9 – NAČINI PREHRANJEVANJA

9 – NEMŠČINA 3

9 – RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

9 – RETORIKA

9 – ŠPORT ZA ZDRAVJE

9 – TURISTIČNA VZGOJA

9 – VERSTVA IN ETIKA 3

9 – ETNOLOGIJA – KULTURNA DEDIŠČINA IN NAČIN ŽIVLJENJA

9 – KEMIJA V ŽIVLJENJU

9 – LIKOVNO SNOVANJE III

 

 

 

Related Images:

(Skupno 9.895 obiskov, današnjih obiskov 1)