Šolska svetovalna služba

 

Naša največja moč ni v tem, da nikoli ne pademo,

 temveč da vstanemo vsakič, ko pademo.

 

Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Delo šolskega svetovalnega delavca obsega: delo z učenci, delo z učitelji, delo s starši, delo z vodstvom ter delo z zunanjimi ustanovami.

Kadar se pojavijo težave pri učenju, če prihaja otrok v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave sam s seboj ali doma, mu lahko pomagata šolski svetovalni delavki, psihologinja in pedagoginja.

Svetovalni delavki vpisujeta otroke v prvi razred. Zbirata podatke o otrokovi pripravljenosti za šolo in oblikujeta oddelke prvega razreda. Spremljata njihovo vključevanje v šolo ter njihov napredek, če nastopijo učne težave jim pomagata.

Sodelujeta pri pripravi, izvedbi in evalvaciji individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami, izvajata dodatno strokovno pomoč učencem.

Skrb posvečata tudi učencem s specifičnimi učnimi težavami, z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ter z vedenjskimi in drugimi težavami.

Pomagata učencem in staršem ter sodelujeta pri ugotavljanju in reševanju učne, vzgojne in socialne problematike.

Izvajata koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. Pri tem svetujeta učencem in staršem ter sodelujeta z učitelji in drugimi izvajalci dela z nadarjenimi.

Vodita akcijo poklicnega informiranja in svetovanja za učence in pomagata pri vpisu devetošolcev v srednje šole.

Organizirata in izvajata predavanja z različno tematiko, vodita delavnice, srečanja in individualne razgovore za starše, učence in učitelje.

Vodita interesne dejavnosti ter sodelujeta pri organiziranju in izvajanju dnevov dejavnosti ter raznih projektnih nalog in preventivnih programov v skladu z letnim delovnim načrtom šole.

Strokovno sodelujeta z vodstvom šole ter z drugimi zunanjimi institucijami. Opravljata razvojno-raziskovalno delo.

Šolski svetovalni delavki sta dosegljivi vsak dan od 7:00 do 14:00 ter v času popoldanskih govorilnih ur po predhodnem dogovoru.

Svetujemo, da se pred obiskom najavite na telefonsko številko:

   01/7050-534 pedagoginja

   01/7050-532 psihologinja 

Related Images:

(Skupno 1.893 obiskov, današnjih obiskov 1)