PROJEKTI:

 • NOTRANJSKA SKOZI OČI MLADIH IN STAREJŠIH
 • ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN PRENOS IN UPORABA STARIH ZNANJ  V DANAŠNJI DAN
 • ŠPAJZA
 • MLADI KREATIVNI POTENCIALI
 • RAZVOJ NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV S SODELOVANJEM ŠOLSTVA, GOSPODARSTVA IN JAVNEGA SEKTORJA

OPISI PROJEKTOV

NOTRANJSKA SKOZI OČI MLADIH IN STAREJŠIH

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: Notranjska skozi oči mladih in starejših
 • Akronim: Notranjska

Partnerji projekta

 • VP: ORON Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje, Stari trg pri Ložu
 • P2: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
 • P3: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
 • P4: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše

 Pomembnejše aktivnosti projekta:

Gre za nadaljevanje oziroma nadgradnjo projekta Kreativni iz 1. Razpisa, v katerem so šole prejele tehnično opremo za izvajanje medijskih krožkov. Učenci, člani krožkov, bodo svoje znanje nadgradili z oblikovanjem 40 terenskih dokumentarnih oddaj na temo ohranjanja naravne in kulturne dediščine, varstva okolja in narave, kmetovanja, energetike, sociale in ranljivih skupin.

Skozi konkretno delo bodo otroci pridobivali izkušnje in kompetence projektnega in skupinskega dela, s konkretnim delom bodo spodbujeni za večje zanimanje v zvezi z njihovim lokalnim okoljem, predstavljali bodo zanimive posameznike, podjetja, društva na območju LAS ter vsebine, ki niso pogosto v novicah so pa del življenja prebivalcev Notranjske (npr. steklarstvo in oglarstvo, polstenje, jamske živali, življenje invalida in kmeta, tujci, ki živijo pri nas, izrazi, ki tonejo v pozabo, kako biti učinkovit z energijo….).

 Glavni cilji projekta:

Razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju

Naš cilj je izboljšati kompetence, ki jih mladi potrebujejo zaradi mobilnosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, predvsem ranljivim skupinam (mladi, brezposelni).

‐  Ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine

Naš cilj je preko televizijskih oddaj krepiti kohezijo in participacijo mladih.

‐  Operacija bo prispevala k intenzivnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju, saj bodo pri operaciji sodelovali skupaj mladi in odrasli.

‐  Povečala se bo inovativna podjetniška aktivnost, saj bo možnost doregistracije obstoječih dejavnosti za delo z mladimi in drugimi ranljivimi skupinami.

‐  Nadgradnja tehnološke opreme za razvoj novih storitev

Naš cilj je mladim priskrbeti sodobno tehnološko opremo, s katero bodo razvijali podjetniško aktivnost.

Pričakovani rezultati projekta:

Projektni partnerji bomo skupaj posneli 40 dokumentarnih tv oddaj na temo varstva okolja in narave, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, kmetovanja, energetike, ranljivih skupin. V sklopu operacije bomo nadgradili tehnološko opremo za razvoj novih storitev – produkcijo dokumentarnih tv oddaj.

Trajanje projekta: 1.9.2019 – 31.8.2021

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.


ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN PRENOS IN UPORABA STARIH ZNANJ  V DANAŠNJI DAN

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN PRENOS IN UPORABA STARIH ZNANJ  V DANAŠNJI DAN
 • Akronim: ŠPAJZA 2
 • Tematsko področje: EKSRP – VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Partnerji projekta

Aktivnosti operacije: 

Projekt ŠPAJZA 2 se izvaja v okviru programa LAS Notranjska in  temelji na ukrepu ozaveščanja o pomenu varovanja okolja ter izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju tega. Je nadaljevanje že  zaključenega projekta.  Vodilni partner je Mihaela Klančar, nos.dop.dej. na kmetiji. Projekt  zajema aktivnosti, ki  vplivajo na višjo ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Izvajal se bo od 1.6.2020 do 30.6. 2021 v občini Cerknica in Loška dolina. Vanj so  vključeni prebivalci vseh teh občin LAS Notranjska in ostali naključni zainteresirani,  ki želijo uporabljati lokalne pridelke in/ali se naučiti pripravo jedi iz ekološko pridelane hrane lokalnega izvora ali želijo spoznati in se naučiti starih znanj in vedenj.

Glavno vsebinsko področje je  Pomen lokalne kmetijske pridelave in predelave, pomen kratkih verig, pomen zdravega načina življenja, pomen ohranjanja starih znanj in vedenj z dodanimi novimi vedenji. Poleg partnerja Petra Kovšca (čebelarja ), so kot partnerji v  projektu tudi Zavod ORON, Društvo biodinamikov Notranjska in osnovne šole iz Cerknice, Starega trga in Unca. V svoje šolske programe bodo šole  vključile aktivnosti, s katerimi bodo učenci pridobili nova vedenja in znanja o pomenu uporabe lokalno pridelane, zdrave, neprocesirane hrane, o pomenu zdravega, aktivnega načina življenjskega sloga.  Vsaka šola bo izvedla dejavnosti glede na svoje pogoje in način dela, vsem pa bo  skupna enaka vsebina. Aktivnosti projekta bodo ostale stalnica v njihovem programu. Zavod ORON bo poskrbel za izvedbo produkcije 10  TV prispevkov. Društvo biodinamikov bo aktivno delovalo na izvedbi dejavnosti v šolskih načrtovanih aktivnostih, izvedbi delavnic ter skrbelo za koordinacijo in promocijo pri izvedbi zastavljenega projekta.

 

Cilji projekta:

Projekt ŠPAJZA 2 je osnovan na strateškem cilju Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska v obdobju od 2014-2020 kot višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine 

Specifični cilji projekta:

 • ozaveščanje o pomenu zdravega, aktivnega načina življenja
 • prenos starih znanj in vedenj v današnji dan, uporaba novih vedenj
 • povečanje obstoječe ponudbe
 • izobraževanje potrošnikov
 • izobraževanje mladih skozi šolske, obšolske in prostočasne dejavnosti
 • pomen varovanja okolja;
 • pomen lokalne pridelave in predelave hrane;
 • pomen kmeta kot pridelovalca hrane, in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane;
 • razumevanje koristi uživanja priporočenih živil iz lokalnega okolja;

Zastavljene cilje operacije bomo dosegli:

 • kupljena bo nova/dodatna oprema, s katero bosta partnerja kvantitetno in kvalitetno povečala  svojo ponudbo,
 • vzpostavljena bo nova izobraževalna točka
 • zasajen bo nov trajni nasad šipka,
 • izvedena bo  promocija projekta,
 • Izvedene bodo izobraževalno/praktične aktivnosti za starejše in mlajše,

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Utrinki iz projekta:


ŠPAJZA 2019

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta:   PRIPRAVLJAM – KUHAM – UŽIVAM
 • Akronim:  ŠPAJZA
 • Tematsko področje:   EKSRP – VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Partnerji projekta

 • VP: MIHAELA KLANČAR, NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
 • P2: KOVŠCA PETER, ČEBELAR

Aktivnosti operacije:

 Projekt ŠPAJZA se je izvajal v okviru programa LAS Notranjska in je temeljil na ukrepu ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju tega. Vodilni partner je bila Mihaela Klančar, nosilka dej.na kmetiji. Projekt je zajemal aktivnosti, ki so vplivale na višjo ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Izvajal se je od 1.6 do 31.12. 2019 v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke. Vanj so bili vključeni prebivalci vseh teh občin LAS Notranjska, ki želijo uporabljati lokalne pridelke in/ali se naučiti pripravo jedi iz ekološko pridelane hrane lokalnega izvora.

Glavno vsebinsko področje je bilo Pomen lokalne kmetijske pridelave in predelave, pomen kratkih verig. Projekt se je osredotočili na problematiko lokalnega povezovanja kupca in pridelovalca na eni strani in povezovanje pridelovalcev na lokalnem območju na drugi strani. Poleg partnerja Petra Kovšca (čebelarja ), so kot partnerji sodelovale tri osnovne šole vseh treh sosednjih občin (Bloke, Cerknica, Loška dolina). V svoje šolske programe so vključile aktivnosti, s katerimi so učenci pridobili nova vedenja in znanja o pomenu uporabe lokalno pridelane, zdrave, neprocesirane hrane. Vsaka šola je izvedla dejavnosti glede na svoje pogoje in način dela, vsem pa je bila skupna enaka vsebina. Nove aktivnosti bodo ostale stalnica v njihovem programu.

 

Cilji projekta:

Projekt ŠPAJZA je osnovan na strateškem cilju Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska v obdobju od 2014-2020 kot višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

Specifični cilji projekta:

 • vzpostavitev kratke verige
 • možnost nakupa pridelkov/izdelkov okoliških kmetij 24 ur dnevno, vse dni v letu = izboljšanje obstoječe ponudbe
 • povečanje obstoječe ponudbe
 • izobraževanje potrošnikov
 • izobraževanje mladih skozi šolske, obšolske in prostočasne dejavnosti
 • pomen varovanja okolja in ravnanja z odpadki;
 • pomen lokalne pridelave in predelave hrane;
 • pomen kmeta kot pridelovalca hrane, in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane;
 • razumevanje koristi uživanja priporočenih živil iz lokalnega okolja;

Zastavljene cilje operacije smo dosegli:

 • V okviru operacije sta postavljena dva prodajna avtomata s ponudbo lokalno pridelanih pridelkov,
 • kupljena je nova/dodatna oprema, s katero sta partnerja kvantitetno in kvalitetno povečala  svojo ponudbo,
 • izvedena je bila promocija projekta,
 • Izvedene so bile izobraževalno/praktične aktivnosti za starejše in mlajše,

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.


MLADI KREATIVNI POTENCIALI

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: MLADI KREATIVNI POTENCIALI
 • Akronim: KREATIVNI+
 • Tematsko področje:RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

Partnerji projekta

 • VP: Zavod Oron
 • P2: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
 • P3: OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
 • P4: OŠ Toneta Šraja Nova vas
 • P5: Zveza društev Mladinski center Postojna

Aktivnosti operacije:

 • – nakup tehnološke opreme za izvajanje medijskih krožkov za tri OŠ in izvajalca
 • 16 urno izobraževanje mentorjev
 • izvajanje medijskih krožkov za učence 8. in 9. razredov v šolskem letu 2017/2018 na treh OŠ. Za celovito strokovno izobraževanje mladih in podporo pri ustvarjanju programskih vsebin bo skrbela produkcijska ekipa, ki jo bodo sestavljali (medijski) strokovnjaki.
 • produkcija 27ih magazinskih TV oddaj.  Mlade bomo naučili uporabljati medijsko opremo in jim pomagali ustvarjati aktualne 30 minutne mesečne oddaje (vsaka šola bo pripravila 9 oddaj). Rdeča nit posamezne oddaje bo predstavitev obetavnih poklicev na način, da bodo mladi svojim vrstnikom predstavili potenciale poklicnega in strokovnega izobraževanja ter perspektive zaposlovanja v teh poklicih. Snemanje bo potekalo večinoma na terenu v sodelovanju s podjetniki in obrtniki, javnimi zavodi, izobraževalnimi institucijami. V oddajah bomo predstavili tudi aktivnosti nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in posameznikov s področja okoljevarstva, ohranjanja dediščine, turizma, medgeneracijskega sodelovanja, kulture, športa, šolskih projektov in dogodkov…
 • organizacija treh otroških občinskih svetov v posameznih občinah na katerih bodo učenci lokalnim skupnostim dali pobude in predloge za razvoj njihovih krajev v dobrobit otrok in mladostnikov.

Cilji projekta:

 • razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju

Naš cilj je bil izboljšati kompetence, ki jih mladi potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, predvsem ranljivim skupinam (mladi, brezposelni).

 • nadgradnja tehnološke opreme za razvoj novih storitev

Naš cilj je bil mladim priskrbeti sodobno tehnološko opremo, s katero so in bodo tudi v prihodnje razvijali podjetniško aktivnost.

 • ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine

Naš cilj je bil preko televizijskih oddaj in otroških občinskih svetov krepiti kohezijo in participacijo lokalne skupnosti.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.


RAZVOJ NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV S SODELOVANJEM ŠOLSTVA, GOSPODARSTVA IN JAVNEGA SEKTORJA

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: RAZVOJ NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV S SODELOVANJEM ŠOLSTVA, GOSPODARSTVA IN JAVNEGA SEKTORJA
 • Akronim: ŠOGOJA2017
 • Tematsko področje: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

Partnerji projekta

 • VP: Zavod za razvoj Industrijske cone Podskrajnik
 • P2: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
 • P3: ANGELIS, Angel Katarov s.p.
 • P4: Notranjski regijski park

Kratek povzetek

Skupaj s partnerji želimo razviti nove produkte in storitve v okviru organizacije SEJMA POKLICEV IN UREDITVE PODJETNIŠKE INFO TOČKE ZA MLADE, MOBILNE APLIKACIJE in  razvoja POSLOVNE  KOŠARICE.

 

SPLOŠNI CILJ – dvig kakovosti življenja ter ohraniti poselitev in življenje na podeželju.

 • povezovanje mladih z gospodarstvom,
 • predstavitvijo možnosti delovanja v LAS okolju tudi po zaključku šolanja,
 • predstavitev potreb gospodarstva po kadrih in panogah
 • ter vključevanje mladih v lokalno gospodarstvo (Mladi bodo spoznali možnosti zaposlitve v območju LAS, podjetja pa pridobila ustrezen kader, ki ga sedaj primanjkuje)

 

SPECIFIČNI CILJ – socialna vključenost ciljnih skupin

 • z razvojem novih produktov zvišujemo kakovost življenja na območju, saj bomo v razvoj in izdelavo teh produktov (poslovne košarice, brezplačne aplikacije e-ICP, sejem poklicev) vključili mlade, obrtnike, podjetnike …

Povezave

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Rezultati projekta

R1 – razviti 2 varianti poslovnih košaric
R2 – izveden sejem poklicev
R3 – promocijsko gradivo (katalog podjetij za potrebe infopodj.točke)
R4 –obnovitev 2 informativno usmerjevalnih tabel v IC Podskrajnik z etiketami
R5 – urejeni info podjetniški točki
R6 – en natečaj za osnovnošolce
R7 – ena skupinska delavnica za prepoznavanje potreb
R8 – razvoj brezplačne mobilne aplikacije e-icp (android)

Related Images:

(Skupno 1.109 obiskov, današnjih obiskov 1)