SKUPNOST UČENCEV ŠOLE 2017/18

Matična šola Cerknica – razredna stopnja

Skupnost učencev razredne stopnje sestavljajo učenci od 2. do 5. razreda. Predstavniki (po dva iz vsake oddelčne skupnosti od 2. do 5. razreda) se udeležujejo sestankov, na katerih se z mentorico dogovorijo za dejavnosti, ki jih bodo izvajali v določenem obdobju kot predstavniki skupnosti učencev ali s sošolci v razredu.

Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo trudili:

 • za dobre medsebojne odnose in razvijanje medsebojne pomoči,
 • upoštevati pravila lepega vedenja,
 • ločevati odpadke, varčevati z energijo,
 • skrbeti za urejenost učilnic in hodnikov,
 • zbirati star papir, plastične zamaške,
 • pomagati pri decembrskem okraševanju šolskih prostorov,
 • voščiti delavcem šole za božično – novoletne praznike,
 • motivirati branje,
 • se vključevati v izvajanje šolskih projektov.

      Mentorica: Jana Frank

Matična šola Cerknica – predmetna stopnja

Vsaka oddelčna skupnost izbere predstavnika, ki svoje sošolce zastopa na sestankih skupnosti učencev. Na sestankih se bodo delegati skupaj z mentorji dogovarjali o sprotnem izvajanju predvidenih dejavnosti in njihovih rezultatih. O tem bodo obveščali svoje sošolce, razrednika in ravnateljico. Nastale izdelke bodo učenci predstavljali ostalim učencem, staršem in delavcem šole.

Predvidene dejavnosti so:

 • varčevanje z energijo,
 • ločevanje odpadkov,
 • zbiranje starega papirja in plastičnih zamaškov ter izrabljenih kartuš in baterij,
 • obeleževanje svetovnih dni,
 • pravila lepega vedenja, obnašanja, red, disciplina,
 • sodelovanje z organizacijami lokalne skupnosti,
 • ozaveščanje otrok in skrb za čisto in urejeno okolje,
 • aktivnosti na temo otroka (teden otroka v oktobru),
 • decembrsko okraševanje učilnic, prostorov šole,
 • sodelovanje na natečajih, šolskih prireditvah, tekmovanjih,
 • vključevanje v projekte (Prostovoljstvo, Zdrava šola …),
 • sodelovanje na otroškem parlamentu (tema: Šolstvo in šolski sistem).

Učenci bodo obravnavali posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikovali predloge za boljše delo in razreševanje problemov. Posebna pozornost bo namenjena izboljšavam bivalnega okolja ter skrbi zanj, saj se omenjeno povezuje z letošnjo temo otroškega parlamenta. Tudi letos bo zaživel šolski radio, preostale dejavnosti pa bodo izbrane naknadno, skladno z željami in potrebami oddelčnih skupnosti. Namen skupnosti učencev je namreč ravno povezovanje vseh učencev in skupno ustvarjanje lepše prihodnost.

Mentorica: Tanja Jenko Bratovič

 Podružnica “11. maj” Grahovo

Skupnost učencev sestavljajo učenci od prvega do devetega razreda. Vsak oddelek ima dva predstavnika, ki svoje sošolce zastopata na sestankih Skupnosti učencev.

Dejavnosti, ki jih bomo izvajali, so tesno povezane z delom Eko šole.

Sodelovali bomo z organizacijami v kraju ter v domači in sosednjih občinah (Občino Cerknica, PGD Grahovo, Policijsko postajo Cerknica, Pihalnim orkestrom Kovinoplastike Lož, KO ZB Grahovo, RK Cerknica-Loška dolina-Bloke, CSD Cerknica). Aktivno se bomo vključili v izvajanje šolskih projektov. Urejali bomo šolske hodnike. Sodelovali bomo pri organizaciji pustnega rajanja. Z literarnimi in likovnimi izdelki bomo sodelovali na natečajih.

                                                                                              Mentorica: Sabina Šparemblek

Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje

Skupnost učencev na razredni stopnji sestavljajo učenci 2., 3., 4. in 5. razreda. Vsaka oddelčna skupnost izbere dva predstavnika, ki se redno udeležujeta sestankov. Včasih v programu sodelujejo vsi učenci, lahko tudi razredniki. Srečevali se bomo enkrat na štirinajst dni.

Skrbeli bomo za lepo urejene učilnice. Trudili se bomo za red in disciplino na šoli. Še vedno bomo skrbeli za ločeno zbiranje odpadkov in smeti. Včasih bomo pokukali v škatle, kamor naj bi odlagali papir, plastenke in zložene tetrapake. Kršitelje bomo opozarjali. Hrane ne bomo razmetavali. Posodo, v kateri je malica, bomo odnesli v kuhinjo lepo urejeno. Redno bomo skrbeli za čisto in lepo urejeno okolico. Čistili jo bomo po razredih. Določili bomo le termine in skrbeli, da to delo res poteka. Pripravljali bomo razstave in skrbeli za urejen pano na hodniku. Skrbeli bomo za šolski zeliščni vrt.

V prednovoletnem času bomo sodelovali pri izdelavi voščilnic in izdelkov za šolski bazar. Osrednja nit dela skupnosti učencev  v letošnjem šolskem letu bo BONTON.

Mentorica: Anita Štritof Malc